Działalność - Rozwój kadry i współpraca ze studentami

Jednym z założeń LPW jest rozwój naukowy członków Zespołu (zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego), ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów – młodych adeptów wyciskania. W ramach działalności LPW prowadzone są systematyczne seminaria, na których referowane są wyniki badań i dyskutowane aspekty naukowe potencjalnych prac doktorskich i habilitacyjnych. Doktoranci biorą aktywny udział w pracach projektowych oraz spotkaniach konsorcjów naukowych (w tym przedstawicieli przemysłu) zawiązanych na potrzeby realizacji projektów badawczych. W badaniach biorą udział także studenci realizujący projekty inżynierskie i prace dyplomowe magisterskie. 

Aktualnie realizowane są 4 doktoraty pod opieką naukową kierownika Laboratorium Procesów Wyciskania dr hab. inż. Dariusza Leśniak, prof. nadzw.

Tematyka badawcza doktoratu p. mgr inż. Alicji Wojtyny dotyczy zagadnienia zgrzewalności w procesie wyciskania trudno odkształcalnych i trudno zgrzewalnych stopów aluminium, w szczególności stopów AlMg o wysokiej zawartości Mg. Doktorantka analizuje podatność stopów AlMg do wyciskania zgrzewającego, z wykorzystaniem autorskiej (opatentowanej) metody i urządzenia do badań zgrzewalności metali i stopów. Prowadzi także obliczenia numeryczne MES (przy użyciu oprogramowania DEFORM 3D) procesu przemysłowego wyciskania kształtowników zamkniętych (rur okrągłych), z wykorzystaniem oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych wielootworowych matryc mostkowo-komorowych. 

Z kolei, tematyka badawcza doktoratu p. mgr inż. Mateusza Dziki dotyczy zagadnienia odkształcalności w procesie wyciskania stopów AlMg o zawartości Mg w zakresie od 3.5 do 5.5%. Doktorant bada jakość powierzchni kształtowników wyciskanych w zależności od prędkościowo-temperaturowych warunków procesu. Wyznacza wartości maksymalnej dopuszczalnej prędkości wypływu metalu z otworu matrycy, w zależności od zawartości Mg w stopie, kształtu i grubości ścianek wyrobu oraz warunków homogenizacji wlewków i konstrukcji prześwitu matrycowego. Wyznaczone zostaną także wartości granicznych temperatur solidus i likwidus w/w stopów aluminium. 

Praca doktorska p. mgr inż. Krzysztofa Zaborowskiego jest ukierunkowana na badania podstawowe, których rezultatem ma być zbudowanie modelu materiałowego i modelu odkształcenia materiałów proszkowych na bazie aluminium w procesie wyciskania na zimno, w szczególności w procesie wyciskania przeciwbieżnego. Ponadto, zostanie zbudowany model numeryczny przedmiotowego procesu, który pozwoli na prognozowanie sposobu płynięcia materiału i wielkości siły kształtowania plastycznego, z wykorzystaniem oprogramowania MES (Deform 2D i 3D). Realizacja doktoratu pozwoli na opracowanie bazy do wspomagania projektowania procesów wyciskania materiałów proszkowych na bazie aluminium, z uwzględnieniem projektowania narzędzi, a w dalszej perspektywie także bazy do wspomagania projektowania materiałów kompozytowych.

Tematyka badawcza doktoratu p. mgr inż. Jacka Madury dotyczy opracowania know-how i wdrożenia w zakresie kontrolowanego/strefowego chłodzenia na wybiegu prasy kształtowników wyciskanych ze stopów aluminium - tzw. "inteligentnego wybiegu". Proponowane w ramach doktoratu rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne jest unikatowe w skali światowej i pozwoli na stworzenie jednakowych warunków chłodzenia wyrobów wyciskanych i chłodzonych na wybiegu prasy, a w konsekwencji umożliwi wytwarzanie wysokiej jakości kształtowników ze stopów AlMgSi, w szczególności kształtowników o zróżnicowanych grubościach ścianki, względnie kształtowników o jednorodnych ściankach wyciskanych przez matryce wielo-otworowe, gdzie w praktyce przemysłowej obserwuje się duże problemy z uzyskaniem jednorodnej struktury i własności mechanicznych w przekroju poprzecznym i na długości wyrobu. Planuje się wdrożenie przemysłowe, które może poprawić uzysk materiału (zminimalizować odpad technologiczny) i wskaźniki ekonomiczne w procesie produkcji wyrobów ze stopów AlMgSi dla rynku automotive.